Ilość produktów: 0

Wartość: 0,00 PLN


Kontakt

tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Playtime Group Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pocztowa 1 lok. 8, 05-082 Stare Babice.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

II. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki Playtime Group Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Playtime Group Sp. z o.o. za pomocą adresu ido@playtime.pl

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Playtime Group Sp. z o.o.;
b) związanych z zawarciem, a następnie wykonywaniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem umów z kontrahentami Spółki Playtime Group Sp. z o.o.;
Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Playtime Group Sp. z o.o., a Panią/Panem w zakresie w jakim wiąże się to z celami, o których mowa w zdaniu powyższym.
c) informacyjnych marketingowych, zwłaszcza marketingu własnych usług i produktów oraz oraz usług i produktów oferowanych przez podmioty powiązane – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, za Państwa zgodą, przez okres do pięciu lat;
Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Spółką Playtime Group Sp. z o.o. a Panią/Panem w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu powyższym.
d) cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń;
e) inne, prawem dopuszczalne, cele bezpośrednio lub pośrednio związane z celami,o których mowa powyżej, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem;
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane
W celach związanych z komunikacją Playtime Group Sp. z o.o. przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy działalności, adresy korespondencyjne oraz adresy e-mail.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty wykonujące zadania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) firmy księgowe i podmioty zapewniające obsługę prawną;
c) podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową,
d) podmioty, z pomocą (techniczną lub organizacyjną) których Administrator świadczy usługi na podstawie Umowy,
e) podmioty zapewniające usługę windykacyjną,
f) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Playtime Group Sp. z o.o.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Playtime Group Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.b będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.e będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego, w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów, o których mowa w punktach III.a-III.d, dane te będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych
Podanie danych, o których mowa w punkcie III.d jest wymogiem umownym i jest Pan/Pani zobowiązana/-y do ich podania. Wobec czego, w razie ich nie podania, Playtime Group Sp. z o.o. nie zawrze z Panią/Panem Umowy.
Podanie danych o których mowa w punkcie III.c jest dobrowolne, wobec czego możesz ich Pani/Pan nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.a-III.b, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.

IX. Informacje o Pani/Pana prawach
1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (aft. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółce Playtime Group Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.