Ilość produktów: 0

Wartość: 0,00 PLN


Kontakt

tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Plac zabaw - czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Wielu inwestorów zastanawia się, czy budowa placu zabaw wymaga pozwolenia na budowę, czy też wystarczy samo zgłoszenie o zamiarze budowy. Otóż w świetle Prawa budowlanego place zabaw zaliczane są do tzw. obiektów małej architektury, a ich budowa w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, podlega jednak obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi. 

Zasadą ogólną jest, że organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta, natomiast w przypadkach określonych w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane do rozpoznania zgłoszenia właściwy będzie wojewoda.

Szczegółowe warunki związane z kwestią umiejscowienia placów zabaw oraz wymogów jakie powinny zostać spełnione, aby takie place powstały reguluje oprócz ustawy Prawo Budowlane także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozporządzenie reguluje m.in. takie aspekty jak naświetlenie placu zabaw oraz odległości względem miejsc składowania odpadów, ulic/drogi oraz pomieszczeń, w których przebywają ludzie. 

W zgłoszeniu inwestor zobowiązany jest określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,  projekt zagospodarowania działki lub terenu. Zgłoszenia należy dokonać przed  terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu - inwestor może przystąpić do wykonywania robót budowlanych (nie później jednak niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).