Regulamin serwisu internetowego Playtime

Strona ta zawiera bardzo ważne regulacje dotyczące informacji zamieszczanych w serwisie internetowym Playtime, zasad zakupu i montażu zamieszczonych w serwisie produktów oraz sposobu i zakresu świadczonych przez Playtime usług. Bardzo prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
 

Oferta i ceny

 1. Ceny wszystkich artykułów prezentowanych na stronach PLAYTIME  wyrażone są w złotych polskich; ceny prezentowane jako "brutto" zawierają podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
 2. Mimo, że administrator strony dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować ceny prezentowanych produktów - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia konieczne jest potwierdzenie aktualności ceny danego produktu/usługi u przedstawiciela handlowego PLAYTIME.
 3. W większości przypadków ceny produktów zawierają koszty transportu i montażu urządzeń na terenie Polski, jednak każdorazowo informację tę należy potwierdzić u przedstawiciela handlowego PLAYTIME.
 4. Udostępniony na stronie PLAYTIME kalkulator jest narzędziem pozwalającym na szacunkową wycenę placu zabaw i nie uwzględnia szczególnych warunków montażu (takich jak niesprzyjające warunki gruntowe, montaż na stropach oraz w miejscach, do których nie ma możliwości dojazdu samochodami ciężarowymi, modyfikacji urządzeń zabawowych, ekspresowej realizacji zamówienia, itp. ). Z uwagi na dużą liczbę czynników, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu oferty ostateczna wycena przygotowywana jest przez dział handlowy firmy. 
 5. PLAYTIME zastrzega sobie prawo do:
  a. Zmian cen towarów znajdujących się w ofercie;
  b. Dodawania nowych towarów do oferty i usuwania produktów z oferty bez podania przyczyn;
  c. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian;
 6. Wszystkie produkty oferowane przez PLAYTIME są fabrycznie nowe.
 7. PLAYTIME dokłada wszelkich starań, aby informacje o produktach były rzetelne i sprawdzone. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w ich opisach.


Składanie zamówień:
Informujemy, że dostępne są następujące sposoby składania zamówień na produkty i usługi:
- drogą mailową: biuro@playtime.pl
- pocztą, na adres: Grupa Playtime Sp. z o.o. ul. Pocztowa 1 lok. 6 05-082 Stare Babice 
- tel.: (22) 721 05 26
- fax: (22) 721 05 26


Szczególnie prosimy zwrócić uwagę, aby na zamówieniu znalazły się wszelkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, pełna nazwa Zamawiającego, adres wraz z kodem pocztowym oraz numer NIP. Koniecznie należy pamiętać o podaniu numeru telefonu lub adresu mailowego (dla ułatwienia kontaktu) oraz adresu dostawy/montażu, jeżeli jest inny niż adres Zamawiającego.


Warunki płatności:

 1. Zlecenia klientów indywidualnych, firm oraz stowarzyszeń realizowane są na zasadach  100% przedpłaty na konto przed realizacją zamówienia na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku PLAYTIME otrzymają Państwo fakturę VAT. 
 2. Placówkom publicznym (żłobki, przedszkola szkoły oraz ośrodki szkolno-wychowawcze) oraz stałym klientom oferujemy 14-dniowy termin płatności lub ewentualnie inne warunki, jeśli zostaną zaakceptowane przez Strony w trakcie składania zamówienia. 
 3. Do momentu otrzymania przez PLAYTIME 100% należności za dostarczony Klientowi towar oraz usługi towarzyszące (transport, montaż) pozostają własnością Playtime.
 4. W przypadku nieterminowej płatności, zostaną naliczone ustawowe odsetki.Gwarancje:

 1. Z uwagi na szeroki zakres oferty oraz różnorodność technologii produkcji urządzeń prezentowanych na stronie internetowej PLAYTIME okres gwarancji dla poszczególnych produktów wynosi od 1 - 5 lat. W przypadku, jeśli przy prezentacji danego produktu brak jest informacji na temat okresu gwarancji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. 

   

Reklamacje: 

 1. W przypadku reklamacji prosimy o przekazanie ich w formie pisemnej (faxem, mailem lub pocztą).  Formularz reklamacyjny można pobrać ze strony internetowej w zakładce „Reklamacje”.
 2. W przypadku braku kontaktu ze strony PLAYTIME w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji prosimy o bezzwłoczny kontakt telefoniczny z naszym biurem handlowym (aktualne numery telefonu dostępne w zakładce "Kontakt").
 3. Standarowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
 4. Firma PLAYTIME obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację wskazując, czy uznaje reklamację oraz podając sposób jej rozwiązania lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz PLAYTIME przez podmioty, za które PLAYTIME nie ponosi odpowiedzialności, PLAYTIME przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

   

Postanowienia końcowe:

 1. Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia i wizualizacje produktów nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości - PLAYTIME nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy i, w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 3. PLAYTIME zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i kolorystycznych prezentowanych urządzeń wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania oferowanych produktów.
 4. Wszystkie zaprezentowane na stronie internetowej produkty, ich nazwy, opisy oraz kody katalogowe użyte są w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej dysponentów w/w oznaczeń.
 5. Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy, loga, hasła reklamowe, znaki towarowe oraz treści zaprezentowane na stronie internetowej objęte są prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody PLAYTIME oraz/lub osób, do których te prawa należą, chyba że w Regulaminie określono inaczej.
 6. Użytkownicy strony internetowej PLAYTIME uprawnieni są  do korzystania z ww. materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest powielanie całości lub części materiałów oraz czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania materiałów zawartych na stronie.
 7. Złożenie zamówienia na oferowane przez firmę PLAYTIME produkty i/lub usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).
 8. PLAYTIME zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, obowiązującym od dnia 25.08.2021 roku. Informacja o wszelkich zmianach w Regulaminie umieszczana będzie na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.
 9. Wszelkie usługi sprzedawane przez PLAYTIME przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
 10. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
 11. W przypadku, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby PLAYTIME.